Statut

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06, št.58/09 in št. 39/11) je skupščina Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, na zasedanju dne 22. avgusta 2015, kot temeljni akt organizacije sprejela naslednji

S T A T U T

ZVEZE ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE

I. NAČELA

1. člen
( opredelitev )

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (v nadaljevanju ZVEZA) je zveza združenj, v katerih so včlanjeni vozniki motornih vozil vseh kategorij, avtomehaniki, vozniki gradbene, gozdne, kmetijske in druge mehanizacije, pripadniki drugih poklicev v dejavnosti cestnega prometa in zainteresirani občani (v nadaljevanju Združenja), ter pravne osebe gospodarskega prava, ustanove in druge organizacije, ki zasledujejo poslanstvo zveze (v nadaljnjem besedilu Kolektivne članice). ZVEZA je samostojno in nepridobitno združenje in ima status pravne osebe zasebnega prava.

Poslanstvo ZVEZE je popularizacija poklicev voznik in avtomehanik, ter izvajanje, vzpodbujanje in izpopolnjevanje preventivnega delovanja za večjo varnost prometa, s posebnim poudarkom na skrbi za mlade.

2. člen
( dejavnost )

Dejavnost ZVEZE je zasnovana na lastnih programskih usmeritvah, nacionalnih in mednarodnih programih razvoja prometa, programih za razvoj nevladnih organizacij, programih za pospeševanje inovativnega delovanja v prometu, razvoju človeških virov, ter razvoju in uveljavljanju prometne kulture nasploh.

II. CILJI IN NALOGE

3. člen
( naloge in dela v javnem interesu )

Glavni cilj delovanja ZVEZE je razvijanje in izpopolnjevanje dejavnosti na celotnem področju cestnega prometa, v skladu z interesi in potrebami članic in občanov, ter vlogo teh dejavnosti v družbenem in gospodarskem razvoju Republike Slovenije. Pri tem si ZVEZA prizadeva za izboljšanje položaja, delovnih pogojev in vloge voznikov in avtomehanikov, v sodelovanju z vsemi področji in faktorji cestnega prometa, pri čemer deluje ZVEZA povezovalno.

ZVEZA uresničuje skupne naloge s tem, da sprejema in izvršuje dolgoročne in letne programe dela. Pri tem izpolnjuje naslednje naloge:

• varuje skupne interese Združenj in Kolektivnih članic ter njihovih članov;
• širi prometno, tehnično in varnostno kulturo;
• razvija in neguje tovarištvo, solidarnost in medsebojno pomoč med vsemi udeleženci v cestnem prometu;
• posveča posebno pozornost izvajanju Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa RS, predvsem pa prometni preventivi in izvajanju priporočil Javne agencije RS za varnost prometa;
• Združenjem in Kolektivnim članicam nudi ustrezno strokovno pomoč in zastopa njihove interese in interese njihovih članov pred državnimi organi;
• organizira tehnično preventivo in pomoč udeležencem v cestnem prometu, ter nudi strokovne napotke;
• organizira strokovna, delovna in športno-rekreativna tekmovanja na različnih ravneh, ter strokovne ekskurzije, doma in v tujini;
• z uniformiranimi enotami sodeluje na vseh pomembnih manifestacijah in proslavah v podjetjih, krajevnih skupnostih, občinah in regijah v Republiki Sloveniji in v tujini;
• določa vire in načine pridobivanja, ter porabe sredstev za izvajanje sprejetih nalog in programov;
• skrbi za kakovostno izvajanje programov usposabljanja poklicnih voznikov motornih vozil v skladu z zakonodajo za področje varnosti cestnega prometa;
• sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, združenji cestnega prometa, s sindikati delavcev prometa v Republiki Sloveniji in Javno agencijo RS za varnost prometa;
• sodeluje z Vlado RS, še posebno z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ter Ministrstvom za javno upravo;
• sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini;
• razvija lastno gospodarsko finančno dejavnost v okviru določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o društvih in tega statuta;
• usklajuje in določa kriterije za podeljevanje odlikovanj in priznanj za dosežke na področju preventivnega dela v cestnem prometu in dela v združenjih;
• pripravlja vzorčne pravilnike in osnutek statuta Združenj;
• izdaja glasilo Prometni vestnik in drugo strokovno literaturo;
• zbira podatke od Združenj in Kolektivnih članic, ter zagotavlja centralno evidenco podatkov o članstvu, Združenjih, uniformiranih enotah, činih, priznanjih in drugem;
• daje Združenjem smernice in navodila za knjigovodstvo.

Naloge, navedene v tem členu, predvsem pa v alinejah 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13 in 17 opravlja ZVEZA v javnem interesu.

4. člen
(pridobitna dejavnost )

ZVEZA lahko organizira, spodbuja in opravlja gospodarsko dejavnost in sicer:

• 94.120 dejavnost strokovnih združenj;
• 58.110 izdajanje knjig;
• 58.130 izdajanje časopisov;
• 58.140 izdajanje revij in druge periodike;
• 58.190 drugo založništvo:
– Izdaja obrazcev, plakatov, fotografij in reklamnega materiala.
• 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje:
– Izvajanje programov poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije;
– Izvajanje priprav za preverjanja in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij;
– Izpopolnjevanje znanja o cestno-prometnih predpisih in varnosti v cestnem prometu z organizacijo predavanj in predstavitev.
• 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj.

5. člen
( pogoji za pridobitno dejavnost )

ZVEZA opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, opredeljenimi v Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o društvih in v skladu s programi ZVEZE.

Za dosego programskih ciljev se pridobitna dejavnost lahko opravlja tudi v povezavi s podjetji, delovnimi skupnostmi in drugimi organizacijami, družbenimi organizacijami in društvi. ZVEZA lahko ustanavlja podjetja in zavode, ali pa sodeluje kot njihov soustanovitelj.

III. SPLOŠNA DOLOČILA

6. Člen
( naziv in sedež )

ZVEZA posluje s popolnim nazivom ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE ali skrajšanim nazivom ZVEZA ZŠAM SLOVENIJE, s sedežem v Ljubljani.

V informativne in statistične namene uporablja Zveza tudi kratico ZZŠAMS.

ZVEZA je pravna oseba zasebnega prava, ki jo v pravnem interesu samostojno zastopata predsednik in generalni sekretar. Njuna pooblastila za zastopanje so omejena tako, da predsednik ZVEZO zastopa v splošnih opravilih, generalni sekretar pa v poslovnih opravilih. Predsednik je prvi zastopnik, generalni sekretar drugi zastopnik.

7. člen
( simboli )

ZVEZA ima pečat, emblem, prapor, člansko značko, člansko izkaznico in uniformo. Prapor, emblem, značka in uniforma so vidni zunanji znaki ZVEZE in vanjo včlanjenih Združenj in Kolektivnih članic. Pečat je okrogle oblike z napisom: ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE. V sredini je emblem (volan, na vrhu Triglav z valovi in s stranskimi krili, kar obdaja zlat lovorov venec). Premera pečatov sta 30 mm in 20 mm.

Vidne zunanje znake iz prvega odstavka tega člena smejo uporabljati izključno članice in njihovi člani.

Prapori so enotni za vsa Združenja v Republiki Sloveniji in so opisani v Pravilniku o razvitju, nošenju in čuvanju prapora. ZVEZA ima za nošenje uniforme poseben pravilnik.

Značke so članske, stažne in priložnostne. Podeljevanje značk, odlikovanj in priznanj ureja Pravilnik o značkah, odlikovanjih in priznanjih ZVEZE.

Poleg uradnega emblema ima ZVEZA tudi emblem avtomehanikov, v katerem simboliziran volan zamenjuje simboliziran francoski ključ. Ta emblem se uporablja ob različnih prilikah vzporedno z uradnim emblemom, ter na dopisih in drugih neformalnih dokumentih.

8. člen
( status Zveze )

ZVEZA ima, v skladu z Zakonom o društvih, status dela v javnem interesu na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu, ter status prostovoljske organizacije v skladu z Zakonom o prostovoljstvu. ZVEZA prav tako deluje v različnih humanitarnih akcijah.

9. člen
( vključenost )

ZVEZA je članica Svetovne zveze poklicnih voznikov UICR, Zveze poklicnih šoferjev Evrope E.V.B.V. – I. A. G. H. S. in Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

ZVEZA se lahko včlani tudi v druge mednarodne ali državne organizacije. Odločitev o tem sprejema Skupščina ZVEZE z navadno večino.

Dejavnost ZVEZE kot strokovne organizacije je zasnovana na ustavnih načelih. ZVEZA ni članica nobene politične stranke in sodeluje z vsemi tistimi, ki podpirajo ali celo sooblikujejo letne in dolgoročne programe ZVEZE.

10. člen
( stanovski praznik )

Člani Združenj in Kolektivnih članic v Republiki Sloveniji praznujejo svoj stanovski praznik »13. julij – dan šoferjev in avtomehanikov Slovenije«.

11. člen
( javnost dela )

ZVEZA zagotavlja javnost dela s tem, da:

• so seje organov javne;
• so v prostorih ZVEZE objavljeni zapisniki sej organov;
• izdaja glasilo Prometni vestnik, s katerim obvešča članstvo in drugo javnost o delu ZVEZE in dogajanju v Združenjih in Kolektivnih članicah;
• javnost obvešča preko elektronskih sporočil in spletne strani;
• organizira tiskovne konference in druge oblike obveščanja javnosti.

Kadar gre za poslovno tajnost, ki jo kot takšno opredeli upravni odbor ZVEZE, obveznosti obveščanja javnosti ni.

Za javnost dela sta odgovorna predsednik in generalni sekretar ZVEZE, ki sta tudi edina pooblaščena, da dajeta informacije o delu ZVEZE.

IV. ČLANSTVO IN POVEZOVANJE

12. člen
( članice )

ZVEZO sestavljajo Združenja na področju Republike Slovenije, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, in Kolektivne članice, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo področje njihovega delovanja, z namenom, da uresničujejo skupne cilje in naloge, v skupnem in lastnem interesu.

Članice ZVEZE, Združenja in Kolektivne članice, so dolžne spoštovati ta statut in druge akte ZVEZE, kakor tudi sklepe njenih organov. V delu, ki zadeva skupno delovanje, so članice dolžne svoj statut in druge akte uskladiti s statutom in akti ZVEZE.

12.a.člen
( pogoji in način včlanitve )

Oseba, ki želi postati članica ZVEZE, mora izkazati voljo postati članica ZVEZE, kar stori s podpisom pristopne izjave, ki ji priloži odločitev pristojnega organa, iz katerega bo ta volja izhajala.

Po prejemu pristopne izjave upravni odbor ZVEZE preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 1. in prvega odstavka 12. člena Statuta ZVEZE. Ko ugotovi, da so navedeni pogoji izpolnjeni, potrdi članstvo osebe, ki je podala pristopno izjavo.

13. člen
( dolžnosti članic )

Dolžnosti članic so:

• sodelovati pri uresničevanju skupno sprejetih programskih nalog, ter s svojim delom in aktivnostjo prispevati k realizaciji dogovorjenih dejavnosti ZVEZE;
• izvajati sprejete sklepe organov ZVEZE in ravnati v skladu s stališči in smernicami organov ZVEZE;
• posredovati strokovni službi ZVEZE podatke o sebi, svojem članstvu, uniformiranih enotah in druge podatke, v skladu s sklepi in navodili organov ZVEZE;
• izdvajati del članarine za delovanje ZVEZE, v skladu z odločitvami upravnega odbora ZVEZE;
• nabavljati ves članski material (značke, odlikovanja, embleme, kravate, blago za uniforme, …) pri strokovni službi ZVEZE, ki je za to edina pooblaščena;
• pridobiti mnenje o skladnosti predloga statuta in drugih aktov članice, ki zadevajo skupno delovanje, z akti ZVEZE, pred njihovim dokončnim sprejemom;
• posredovati strokovni službi ZVEZE podatke v skladu s tem statutom in sklepi upravnega odbora ZVEZE;
• posredovati strokovni službi ZVEZE zapisnike svojih organov, kjer so zabeležene odločitve, ki se nanašajo na skupno delovanje;
• Združenja in Kolektivne članice praviloma delujejo v regiji in regijskem odboru.

14. člen
( pravice članic )

Pravice članic so:

• voditi kandidacijske postopke in predlagati kandidate za voljene organe ZVEZE in jih preko svojih delegatov na skupščini Zveze tudi voliti;
• voditi kandidacijske postopke in predlagati kandidate za posamezne organe ZVEZE, ki jih imenuje upravni odbor ZVEZE;
• voliti delegate za skupščino ZVEZE;
• preko svojih predstavnikov v organih ZVEZE sodelovati pri oblikovanju skupne politike in sprejemanju programskih zasnov ZVEZE;
• dajati predloge za uresničevanje skupnih ciljev in izboljšanje dela;
• biti obveščene o delu organov in strokovne službe ZVEZE;
• biti obveščene o finančnem poslovanju ZVEZE;
• sooblikovati regije in regijske odbore, v katere se posamezne članice praviloma povezujejo;
• objavljati prispevke v glasilu Prometni vestnik v skladu s tem statutom, Pravilnikom o izdajanju in urejanju revije Prometni vestnik, sprejeto uredniško politiko, ter navodili uredniškega odbora in strokovne službe ZVEZE.

15. člen
( prenehanje članstva )

Članstvo v ZVEZI preneha:

• s prenehanjem obstoja ZVEZE;
• s prenehanjem obstoja Združenja oziroma Kolektivne članice;
• na podlagi sklepa o prostovoljnem izstopu iz ZVEZE, sprejetem na rednem ali izrednem občnem zboru oziroma skupščini članice in v skladu z naslednjim postopkom:
– upravni odbor Združenja oziroma organ Kolektivne članice sprejme pobudo za izstop, skliče redni ali izredni občni zbor oziroma sejo pristojnega organa in o tem pisno obvesti ZVEZO najmanj 15 dni pred zasedanjem;
– Združenje ali Kolektivna članica lahko izstopi iz ZVEZE, če sklep o izstopu sprejme v skladu Zakonom o društvih in svojim statutom oziroma drugim ustreznim aktom;
– v primeru dokončne odločitve članice o izstopu iz ZVEZE, sprejme njen organ ugotovitveni sklep, katerega v sedmih dneh vroči ZVEZI;
– članica, ki izstopa, imenuje tri člane komisije za usklajevanje medsebojnih pravic in obveznosti med članico in ZVEZO, tri člane komisije pa imenuje upravni odbor ZVEZE;
– komisija mora rešiti vprašanja odstranitve vseh oznak in simbolov ZVEZE s prapora, uniform, poslovnih prostorov, vozil, dokumentov in drugega;
– ko komisija doseže soglasje o vseh naštetih vprašanjih, določi datum izstopa, ter izda zapisnik o svojem delu, podpisan od vseh članov komisije;
– če članica in ZVEZA dogovora ne dosežeta, ZVEZA izstop članice iz članstva zveze sprejme in prične z ustreznimi postopki za odstranitev vseh oznak, simbolov zveze s prapora, uniform, poslovnih prostorov, vozil, dokumentov in drugega;
– s tem in z izvedbo vseh aktivnosti iz zapisnika komisije je postopek izstopa končan in je izločitev dokončna;
– z izločitvijo članice po sklepu častnega razsodišča ZVEZE, če ne izpolnjuje obveznosti do ZVEZE ali grobo krši statut ali druge akte ZVEZE. Postopek izključitve poteka v skladu s Pravilnikom o disciplinskem postopku.

16. člen
( regijska povezanost )

Članice so organizirane na območjih ene ali več občin in v podjetjih. Kot obliko skupnega dela oblikujejo regije, ki so funkcionalna oblika povezovanja in skupnega dela več članic. Regije niso nadrejene članicam in ne morejo postati pravne osebe zasebnega prava. Za nemoteno delovanje regij oblikujejo članice vsake posamezne regije regijski odbor, ki organizira in vodi delo na podlagi sprejetega poslovnika, v skladu s smernicami ZVEZE in programom, sprejetim v regiji. Odbor sestavljajo predsedniki Združenj in zastopniki Kolektivnih članic, ki izmed sebe izvolijo predsednika regije, če se v konkretnem primeru ne dogovorijo drugače. O delu regije poroča organom ZVEZE predsednik regije.

Za oblikovanje posamezne regije je potreben dogovor vsaj treh ali več članic. Posamezna članica je lahko vključena v več kot eni regiji. Pri vključevanju v dodatno regijo mora članica predhodno pridobiti soglasje članic tiste regije.

Za volitve in skupščino ZVEZE po 20. in 21. členu tega statuta se podatki članice iz predhodnega odstavka upoštevajo samo v regiji, kjer ima članica prvotno članstvo.

17. člen
( podmladek )

Podmladek ZŠAM tvorijo vsi tisti, evidentirani na predlog članic, ki v začetku tekočega koledarskega leta ne dopolnijo 18 let starosti. Posameznik, ki že ima status rednega člana Združenja, ne more pridobiti statusa »podmladek ZŠAM«, ne glede na svojo starost. ZVEZA vsakega člana podmladka ZŠAM registrira in mu izda izkaznico z oznako »podmladek ZŠAM«.

Posamezniki s statusom »podmladek ZŠAM« na nivoju ZVEZE nimajo pravic odločanja, ne morejo biti izvoljeni v organe in ne prejemajo članskega glasila Prometni vestnik. Posamezniki s statusom »podmladek ZŠAM« posameznega Združenja ne štejejo v osnovo za izračun višine letne obveznosti Združenja do ZVEZE.

Na predlog posameznega člana podmladka ZŠAM (ali njegovih staršev oz. skrbnika) se njegov status lahko kadar koli spremeni v status rednega člana, ne glede na njegovo starost. S tem nanj preidejo tudi vse obveznosti in pravice rednega člana, opredeljene s statutom Združenja, katerega član je. Član Združenja mora spremembo svojega statusa urediti v Združenju, Združenje pa mora ZVEZO obvestiti o novem podmladku oz. ji posredovati seznam članov, ki jim je bil status podmladka spremenjen v status rednega člana.

18. člen
( storitve članicam )

ZVEZA zagotavlja članicam in njihovim članom takšno kvaliteto in obseg storitev, kot so določene s tem statutom. Pri zagotavljanju sredstev in pogojev za enotno izvajanje dogovorjenega sistema storitev so članice dolžne sodelovati.

V. VOLITVE IN IMENOVANJA

19. člen
( organi in sestava )

Skupščina ZVEZE je najvišji organ upravljanja.
Organi, katerih sestavo voli skupščina ZVEZE, so naslednji:

• predsednik in podpredsednik;
• upravni odbor;
• nadzorni odbor;
• častno razsodišče.

Organi, katerih sestavo imenuje upravni odbor ZVEZE, so naslednji:

• generalni sekretar;
• predsedniki in člani komisij;
• poveljnik uniformiranih enot;
• predsednik in člani uredniškega odbora;
• glavni in odgovorni urednik revije Prometni vestnik.

Organi, katerih sestava je določena po funkciji oziroma položaju, so naslednji:

• vodstvo ZVEZE, katerega sestavljajo predsednik, podpredsednik in generalni sekretar;
• svet članic ZVEZE, katerega sestavljajo predsednik in podpredsednik ZVEZE, vsi predsedniki regij, vsi predsedniki Združenj in pooblaščene osebe vseh Kolektivnih članic;
• odbor regij ZVEZE, katerega sestavljajo predsednik ZVEZE, podpredsednik ZVEZE in vsi predsedniki regij;
• poveljstvo ZVEZE, katerega sestavljajo predsednik ZVEZE, poveljnik ZVEZE in vsi poveljniki regij.

20. člen
( kandidiranje in volitve )

V postopkih evidentiranja kandidatov in volilnih postopkih se upoštevata srednjeročni program in kadrovska politika ZVEZE ter proporcionalnost zastopanosti članic po teritoriju, številu članic in številu posameznih članov. Razred pripadajočega števila kandidatov po teh principih se izdela na podlagi dejanskega števila članic in njihovih članov, katerih evidenco vodi strokovna služba ZVEZE.

Predvolilne postopke vodi upravni odbor ZVEZE, ki za operativno izvajanje vseh potrebnih postopkov imenuje volilno komisijo. V pripravah na volitve se izvede evidentiranje kandidatov. Upravni odbor ZVEZE in članice ZVEZE posredujejo svoje kandidate volilni komisiji, ki na podlagi tega oblikuje volilno listo in jo posreduje skupščini ZVEZE.

Člani podmladka ZŠAM imajo poseben status, kateremu so prilagojene tudi njihove obveznosti in pravice, zato nimajo pravice odločanja in ne morejo biti izbrani za delegata na skupščini ZVEZE.

Volitve razpiše upravni odbor ZVEZE s posebnim sklepom najkasneje dva meseca pred sklicem volilne skupščine. Mandat vseh organov ZVEZE traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve

Volitve na skupščini so praviloma javne, večina prisotnih delegatov pa lahko odloči, da se volitve izvedejo tajno.

VI. ORGANI IN UPRAVLJANJE

Skupščina

21. člen
( zastopanost v skupščini in sklic )

Skupščina je najvišji organ ZVEZE. Vsaka članica ima na skupščini najmanj enega delegata, večje število delegatov pa je odvisno:

• pri Združenjih od števila članov posameznega Združenja, pri čemer se število članov podmladka ZŠAM ne upošteva: do 250 članov enega delegata, nad 250 članov dva delegata;
• za Kolektivno članico, ki vplača članski prispevek v vrednosti do 250 vplačanih članarin ji pripada na skupščini eno delegatsko mesto. Za plačilo nad 250 članarin pa dve delegatski mesti;

Kriterije za določitev števila pripadajočih delegatskih mest pripravi upravni odbor ZVEZE ob vsakokratnem razpisu volitev, na podlagi dejanskega stanja števila članic in njihovih članov po regijah, katerih evidenco vodi strokovna služba ZVEZE.

Skupščina ZVEZE se sestane enkrat letno, volilna skupščina pa vsake štiri leta.

22. člen
( pogoj za delegata )

Delegati članic, ki do zasedanja skupščine svojih obveznosti iz naslova članskega prispevka do ZVEZE za preteklo koledarsko leto niso poravnale, nimajo pravice odločanja in ne morejo glasovati.

Podatke o članicah, ki obveznosti iz prejšnjega odstavka niso poravnale, pripravi strokovna služba ZVEZE na podlagi primerjave med knjiženimi obveznostmi članic in dejanskimi nakazili, ter ga objavi ob začetku zasedanja skupščine.

23. člen
( pristojnosti skupščine )

Pristojnosti skupščine so:

• sklepa o dnevnem redu;
• sprejema, spreminja in dopolnjuje statut;
• spremlja letni in dolgoročni program;
• razpravlja in odloča o poročilih predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
• voli člane upravnega odbora, ter predsednika in podpredsednika ZVEZE;
• voli člane in predsednika nadzornega odbora;
• voli člane, nadomestne člane in predsednika častnega razsodišča;
• daje razrešnico organom Zveze;
• verificira zaključni račun za vsako poslovno leto;
• sprejema programe in politiko delovanja ZVEZE;
• sklepa o prenehanju članstva v ZVEZI;
• rešuje pritožbe na sklepe voljenih organov ZVEZE;
• druge naloge, za katere statut določa, da je zanje pristojna skupščina.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica izvoljenih delegatov. Pri določanju skupnega števila upravičenih delegatov štejejo samo delegati članic, ki so svoje obveznosti iz 22. člena tega statuta poravnale do zasedanja skupščine. Sklepi so pravno veljavni in obvezni za članice, če jih z glasovanjem sprejme več kot polovica navzočih delegatov.

Šteje se, da je skupščina sklepčna tudi kadar je prisotnih manj kot polovica delegatov, če je po preteku pol ure po sklicanem začetku prisotna vsaj četrtina izvoljenih delegatov.

24. člen
( redna skupščina )

Redno skupščino skliče upravni odbor ZVEZE. Dnevni red in gradivo, o katerem naj skupščina razpravlja in sklepa, predlaga upravni odbor. Vabilo z gradivom mora biti posredovano članicam oziroma delegatom najmanj 10 dni pred zasedanjem.

Pri sprejemanju sklepov in stališč o vprašanjih, o katerih odloča skupščina, se delegati ravnajo v skladu s statutom in drugimi akti ZVEZE, pri čemer sledijo smernicam članic, ki so jih delegirale, ter skupnim in splošnim interesom članic in ZVEZE.

25. člen
( izredna skupščina )

Izredno skupščino skliče predsednik ZVEZE, kadar to zahteva:

• četrtina članic na podlagi sklepa svojih občnih zborov oz organov odločanja;
• nadzorni odbor ZVEZE, kadar ugotovi nepravilnosti finančne in materialne narave pri delu organov ali strokovne službe ZVEZE, nezakonitost sklepov ali neizvajanje sklepov;
• upravni odbor ZVEZE.

Izredno skupščino skliče predsednik ZVEZE v petnajstih dneh od dneva, ko je prejel pisno pobudo predlagatelja. V kolikor skupščine ne skliče v navedenem roku, jo lahko skliče predlagatelj sam.

Izredno skupščino začne predsednik ZVEZE, nadaljuje pa jo izvoljeno delovno predsedstvo. Skupščina izvoli tudi vse organe, ki so potrebni za njeno delo. Izredna skupščina sklepa le o zadevi zaradi katere je bila sklicana

Svet članic.

26. Člen
( namen in vsebina dela )

Svet članic je posvetovalni organ predsednika in upravnega odbora ZVEZE. Sestavljajo ga vsi predsedniki Združenj in pooblaščenci Kolektivnih članic, predsedniki regij, ter predsednik in podpredsednik ZVEZE.

Svet članic oblikuje stališča o naslednjih pomembnih vprašanjih:

• statutarnih spremembah;
• investicijskih projektih;
• programu dela ZVEZE za posamezno mandatno obdobje;
• višini obveznega letnega prispevka članic;
• o vseh vprašanjih za katera dobi pobudo od upravnega odbora ZVEZE.

O vprašanjih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, mora upravni odbor ZVEZE pridobiti mnenje sveta članic pred odločanjem. Pridobitev mnenja sveta članic je za upravni odbor obvezna, vendar pridobljeno mnenje ni obvezujoče.

Upravni odbor.
27. člen
( sestava )

Upravni odbor šteje 13 do 15 članov. Kandidate za člane upravnega odbora predlagajo članice združene v regijah in tudi članice izven regijske organiziranosti. Vsakokratno število članov upravnega odbora je odvisno od števila članov pri članicah na dan razpisa volitev v organe ZVEZE. Upravni odbor ob razpisu volitev pripravi in v pozivu članicam posreduje razrez volilnih mest za vse kategorije članic, ločeno po kriteriju regijske vključenosti oz. ne vključenosti posameznih članic ZVEZE.

Upravni odbor sestavljajo:

– PREDSEDNIK
– PODPREDSEDNIK
– ČLANI

Predsednik ZVEZE je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora.

Članice organizirane v regiji predlagajo na 600 članov v upravni odbor enega člana, nad 600 članov pa še enega člana;

Članice, ki niso vključene v regijo se lahko povežejo in predlagajo v upravni odbor svoje člane po enakem kriteriju: do 600 članov enega kandidata, nad 600 članov pa še dodatnega kandidata v upravni odbor ZVEZE.

Za kolektivne članice, ki niso vključene v regijo, velja enako kot za ostale regijsko ne vključene članice, pri čemer se kot kriterij uporabi višina vplačanega članskega prispevka, sestavljenega iz števila članarin (ki veljajo za združenja) v preteklem koledarskem letu. Višino skupno vplačanih članskih prispevkov določi kolektivna članica prostovoljno. Vplačan članski prispevek do višine 600 članarin omogoča kolektivni članici predlagati enega kandidata, nad 600 pa dodatnega kandidata v upravni odbor ZVEZE.

Pri kandidiranju in volitvah članov v organe ZVEZE je treba spoštovati načelo, da je iz vsake regije v organih ZVEZE vsaj en član, da je s tem zagotovljena tudi teritorialna zastopanost.

Predsednik ZVEZE, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in podpredsednik ZVEZE, ki je odgovoren za društvene dejavnosti se na volilni skupščini volita neposredno.

28. člen
( pristojnosti )

Pristojnosti in naloge upravnega odbora:

• izvaja sklepe skupščine;
• predlaga gradiva za zasedanje skupščine;
• imenuje člane in predsednika uredniškega odbora, ter glavnega oziroma odgovornega urednika Prometnega vestnika;
• imenuje poveljstvo uniformiranih članov;
• imenuje komisije upravnega odbora in predsednike komisij;
• na predlog razpisne komisije imenuje generalnega sekretarja;
• določa politiko delovanja ZVEZE;
• sprejema zaključni račun ter ga daje skupščini v verificiranje;
• sprejema programske zasnove glasila Prometni vestnik;
• določa kriterije za določitev števila pripadajočih delegatskih mest na posamezno članico v skupščini ZVEZE;
• določa normative in višino članskega prispevka, ki ga ZVEZI odvajajo članice;
• sprejema letni finančni načrt;
• določi, kaj je poslovna tajnost;
• potrjuje predloge za odlikovanja in priznanja;
• ugotavlja skladnost statutov članic ZVEZE s statutom ZVEZE;
• odloča o nakupu osnovnih sredstev v skladu s sprejetim finančnim načrtom za tekoče leto, nad vrednostjo 2.500.-€;
• na predlog vodstva ZVEZE sprejema ukrepe za ureditev odnosov s članicami, ki ne izpolnjujejo obveznosti do ZVEZE;
• ostale naloge, za katere statut določa pristojnost upravnemu odboru;
• sprejema:
– Pravilnik o uniformah in oznakah poveljstva;
– Pravilnik o značkah, odlikovanjih in priznanjih;
– Pravilnik o razvitju, nošenju in čuvanju prapora;
– Poslovnik uniformiranih članov;
– Pravilnik o izdajanju članskega glasila Prometni vestnik;
– Pravilnik o disciplinskem postopku;
– Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju;
– druge pravilnike, poslovnike ali akte, za katere ni določeno, da je pristojen drug organ.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Sestaja se najmanj dvakrat letno in je sklepčen, če je navzoča več kot polovica njegovih članov.

Nadzorni odbor.

29. člen
( sestava in naloge )

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana ter dva nadomestna člana, ki jih izvoli skupščina. Odbor veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani in zanje glasuje večina prisotnih.

Naloge nadzornega odbora so:

• nadzor finančnega poslovanja in realizacija sklepov skupščine in upravnega odbora ZVEZE;
• nadzor delovanja vseh organov ZVEZE;
• daje vsakoletno poročilo vodstvu ZVEZE, upravnemu odboru in skupščini o pregledu poslovanja in zaključnega računa, ki ga pripravi strokovna služba;
• če ugotovi večje prekrške v finančnem poslovanju strokovne službe ali neizvajanje sklepov skupščine, ima odbor pravico zahtevati izredni sklic skupščine.

Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja skupščini ZVEZE.

Častno razsodišče

30. člen
( sestava in delovanje )

Častno razsodišče ima predsednika in dva člana ter dva nadomestna člana, ki jih izvoli skupščina. Razsodišče veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani in zanje glasuje večina prisotnih.

Obravnava naslednje disciplinske kršitve članic ZVEZE ali posameznikov:

• nespoštovanje določil statuta in drugih aktov ZVEZE;
• neizvajanje sklepov organov ZVEZE;
• vsako dejanje, ki kakor koli škoduje ugledu ZVEZE.

Častno razsodišče lahko v postopku izreče enega izmed naslednjih ukrepov:

• opomin;
• javni opomin,
• predlog odpoklica;
• izključitev.

O izrečenem ukrepu izda častno razsodišče sklep. Postopek pred častnim razsodiščem se vodi v skladu s tem statutom in Pravilnikom o disciplinskem postopku ZVEZE. Za podrobnosti, ki niso navedene v tem statutu ali Pravilniku o disciplinskem postopku, se uporabljajo določila Zakona o upravnem postopku.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino ZVEZE, ki dokončno odloči o zadevi.

Častno razsodišče za svoje delo odgovarja skupščini ZVEZE.

Predsednik

31. Člen
( pristojnosti in naloge )

Predsednik ZVEZE je po svojem položaju predsednik upravnega odbora in eden od zastopnikov ZVEZE.

Pristojnosti in naloge predsednika so:

• vodi ZVEZO;
• vodi skupščino do izvolitve delovnih teles;
• sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
• vodi vodstvo ZVEZE;
• vodi svet članic ZVEZE;
• spremlja delo organov in strokovne službe;
• skrbi za javnost delovanja ZVEZE;
• skrbi za zakonitost delovanja organov ZVEZE;
• je vrhovni poveljnik uniformiranih enot;
• predstavlja ZVEZO pred tretjimi osebami na društvenem področju.

Za izvedbo posamezne naloge lahko predsednik pooblasti podpredsednika ZVEZE.

Generalni sekretar

32. člen
( pogoji in imenovanje )

Generalni sekretar vodi delo strokovne službe in je zastopnik ZVEZE za poslovni del. Za generalnega sekretarja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

• da je državljan Republike Slovenije;
• da ima najmanj višjo šolsko izobrazbo;
• da ima vsaj pet let prakse pri delih in nalogah s posebno odgovornostjo;
• da aktivno obvlada slovenski in angleški ali nemški jezik;
• da obvlada administrativno poslovanje in postopke;
• da ima opravljen vozniški izpit B kategorije;
• da ni bil kaznovan kot oseba, odgovorna za poslovanje.

Generalnega sekretarja imenuje upravni odbor za dobo štirih (4) let, na predlog razpisne komisije. Po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

Razpisna komisija za izbiro generalnega sekretarja šteje pet članov, ki jih imenuje upravni odbor. Razpisna komisija izbere enega ali dva kandidata in ju predlaga v potrditev upravnemu odboru. Svoj predlog oblikuje z večino glasov. Upravni odbor lahko imenuje za generalnega sekretarja samo enega izmed kandidatov, ki jih je predlagala razpisna komisija.

V kolikor upravni odbor smatra, da nihče od kandidatov, ki jih je predlagala razpisna komisija, ne ustreza zahtevnosti dela generalnega sekretarja, lahko zahteva ponovitev razpisa.

33. člen
( pravice in dolžnosti )

Generalni sekretar ima naslednje pravice in dolžnosti:

• vodi poslovanje strokovne službe;
• predlaga organizacijo strokovne službe;
• izvršuje odločitve in sklepe organov ZVEZE;
• odgovarja za pravilno materialno in finančno poslovanje;
• podpisuje vse dokumente finančnega in materialnega poslovanja;
• odgovarja za to, da se sredstva uporabljajo v skladu z njihovim namenom;
• zastopa ZVEZO v premoženjskih in drugih pravnih poslih;
• odgovarja za pravočasnost priprave osnutkov normativnih aktov, sklepov in pogodb;
• samostojno odloča in odgovarja za zakonitost dela ZVEZE na ekonomskem področju;
• odgovarja za izdajanje glasila Prometni vestnik;
• odloča o razporejanju delavcev v strokovni službi;
• o svojem delu in delu strokovne službe redno poroča organom ZVEZE;
• izreka disciplinske ukrepe delavcem strokovne službe;
• sklepa pogodbe o delu;
• je izvrševalec finančnega načrta;
• odgovarja za javnost in zakonitost dela strokovne službe;
• opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem statutom in drugimi akti ZVEZE;
• odloča o nakupu in podpisuje vse pogodbe o nakupu osnovnih sredstev do vrednosti 2.500,00 Eur;
• predstavlja ZVEZO pred tretjimi osebami na gospodarskem področju;
• koordinira udeležbo predstavnikov ZVEZE na občnih zborih Združenj in na sejah ustreznih organov Kolektivnih članic.

Vodstvo

34. člen
( sestava in naloge )

Vodstvo ZVEZE sestavljajo: predsednik, podpredsednik in generalni sekretar. Združuje vse izvršne naloge in skrbi za koordinirano delovanje organov in nemoteno poslovanje ZVEZE.

Naloge vodstva:

• spremlja in analizira finančno in materialno poslovanje;
• obravnava zaključni račun;
• pripravlja osnutek finančnega načrta za obravnavo na upravnem odboru;
• pripravlja kalkulacije za odločanje o kriterijih in višini rednega letnega prispevka članic;
• spremlja in analizira materialne vidike javnih razpisov in ocenjuje možnosti za prijavo nanje;
• spremlja in analizira materialno plat posameznih prireditev, ki jih organizira ZVEZA;
• spremlja, analizira in usmerja področje nabave članskega materiala;
• oblikuje cene članskega materiala;
• spremlja in analizira plačila obveznosti članic do ZVEZE;
• upravnemu odboru predlaga ukrepe do članic, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti;
• s strokovno službo usklajuje materialne in finančne potrebe za založniško in gospodarsko dejavnost, ter za druge skupno dogovorjene potrebe za članice in ZVEZO;
• sprejema pravila o materialnih nadomestilih zaposlenih in funkcionarjev za službena potovanja in delo na terenu;
• izvaja druge naloge po nalogu upravnega odbora.

Vodstvo ZVEZE sprejema odločitve v okviru pooblastil, katerih nosilci so člani vodstva in oblikuje rešitve, predloge in pobude za odločanje na upravnem odboru in drugih organih ZVEZE.

Odbor regij

35. člen
( sestava in namen )

Odbor regij je organ, katerega sestavljajo: Predsednik ZVEZE, podpredsednik ZVEZE in predsedniki regij. Njegova osnovna naloga je koordiniranje vseh aktivnosti med regijami in s tem zagotavljanje enotnega delovanja ZVEZE na operativno organizacijski ravni.

Poveljstvo

36. člen
( sestava in naloge )

Poveljstvo uniformiranih članov je organ, katerega sestavljajo: predsednik ZVEZE, poveljnik ZVEZE in poveljniki regij.

Naloge poveljstva:

• po sklepu upravnega odbora organizira in vodi uniformirane enote, v skladu s sprejetimi programi prireditev;
• preverja nošenje uniforme, odlikovanj in praporov, ki morajo biti v skladu s pravilniki in poslovnikom;
• predlaga osnutke pravil za področje svojega delovanja.

Mandat poveljstva je štiri leta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.

V posebnih primerih lahko upravni odbor imenuje častnega poveljnika uniformiranih članov.

Uredniški odbor

37. člen
( sestav in naloge )

Uredniški odbor Prometnega vestnika šteje pet članov, ki jih imenuje upravni odbor. Obvezni član je generalni sekretar ZVEZE.

Uredniški odbor skrbi za oblikovanje in izdajanje Prometnega vestnika. Svoje delo opravlja v skladu s Pravilnikom o izdajanju glasila, katerega sprejme upravni odbor. Za svoje delo lahko odbor pridobi zunanje sodelavce pri članicah.

Za urejanje glasila Prometni vestnik imenuje upravni odbor glavnega urednika, ki odgovarja po Zakonu o javnih glasilih. Poleg njega lahko imenuje tudi odgovornega urednika.

Komisije

38. člen
( imenovanje in namen )

Komisije so delovna telesa upravnega odbora, imenuje pa jih s posebnim sklepom. Komisije imajo po pet članov, od katerih je predsednik praviloma eden od članov upravnega odbora. Kadar ni tako, mora biti eden od članov upravnega odbora podpredsednik komisije. Za posamezno komisijo lahko upravni odbor določi tudi drugačno število članov.

Upravni odbor imenuje stalne komisije, lahko pa imenuje tudi projektne ali začasne komisije kadar oceni, da bo s tem dosegel večjo učinkovitost.

Stalne komisije imajo določena področja delovanja, projektnim in začasnim komisijam pa področje delovanja določi upravni odbor. Znotraj področja delovanja lahko upravni odbor določi komisijam tudi konkretne naloge.

Komisije so odgovorne upravnemu odboru. Na podlagi področja svojega delovanja in opredeljenih konkretnih nalog pripravijo komisije program svojega delovanja in ga posredujejo v potrditev upravnemu odboru.

Stalne komisije in področja njihovega delovanja:

• statutarna komisija
Pripravlja osnutke aktov ZVEZE, daje strokovna stališča in tolmačenja o spoštovanju oziroma nespoštovanju aktov, daje strokovno mnenje k aktom članic, daje strokovna stališča in mnenja k vsem statusnim in statutarnim vprašanjem, pripravlja strokovne podlage za obravnavo na organih ZVEZE.

• komisija za preventivo
Pripravlja programe enotnega preventivnega delovanja, sodeluje pri pripravi posameznih preventivnih aktivnosti, obravnava poročila članic in pripravlja skupna poročila, obravnava odločitve organov Javne agencije za varnost prometa RS, pripravlja strokovne podlage s področja preventive za obravnavo na organih ZVEZE.

• stanovska komisija
Skrbi za popularizacijo poklicev voznik in avtomehanik, zavzema se za izboljšanje delovnih pogojev poklicev voznik in avtomehanik, pripravlja strokovne podlage za obravnavo na organih ZVEZE.

• komisija za tekmovanja
Organizira državno prvenstvo poklicnih voznikov in druga delovna tekmovanja, organizira rekreativna tekmovanja in aktivnosti, pripravlja strokovne podlage za obravnavo na organih ZVEZE.

• komisija za prireditve
Pripravlja program prireditev na zvezni ravni in sodeluje pri pripravi programov na ravni regij, pripravlja programe posameznih prireditev na zvezni ravni, pripravlja strokovne podlage za odločanje na organih ZVEZE.

• komisija za odlikovanja
Obravnava predloge za odlikovanja in priznanja v skladu s sprejetimi pravili, predlaga spremembe in dopolnila pravilnika o priznanjih, pripravlja strokovne podlage za odločanje na organih ZVEZE.

• komisija za članski material
Pregleduje ponudbe dobaviteljev in kvaliteto članskega materiala, ter skrbi za cenovno politiko v interesu članic in ZVEZE, pri tem pa skrbi za enotno zunanjo podobo ZVEZE in njenih članic.

V komisije imenuje upravni odbor tiste izmed evidentiranih kandidatov, ki poznajo področje delovanja posamezne komisije in izrazijo pripravljenost za aktivno sodelovanje. Izbor med evidentiranimi kandidati opravi predsednik vsake od komisij, ki odgovarja za njeno delo.

VI. STROKOVNA SLUŽBA

39. člen
( naloge strokovne službe )

Delavci, redno zaposleni na ZVEZI, oblikujejo strokovno službo, ki opravlja vsa strokovna opravila v skladu s tem statutom. Te naloge so:

• administrativna in tehnična opravila za nemoteno delo organov;
• urejanje in izdajanje glasila Prometni vestnik;
• vodenje evidence o članstvu v ZŠAM in izdaja članskih izkaznic;
• vodenje evidence o dodeljenih odlikovanjih in priznanjih;
• oskrbovanje Združenj z vsem članskim materialom, pod nadzorom posebne strokovne komisije, ki jo imenuje upravni odbor ZVEZE;
• pomoč članicam pri izvedbi delovnih in športnih tekmovanj voznikov in avtomehanikov;
• opravljanje finančno-računovodskih zadev;
• opravljanje dogovorjenega finančnega poslovanja;
• dajanje strokovnih navodil Združenjem za vodenje administrativnega in finančnega poslovanja;
• obveščanje članic.

40. člen
( funkcionalno izobraževanje )

Če so izpolnjeni določeni zakonski pogoji, oziroma to zahtevajo nastale potrebe, lahko ZVEZA ustanovi center za funkcionalno izobraževanje kadrov v cestno prometni dejavnosti. Center se verificira pri ustreznih državnih organih.

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

41. člen
( sistem vodenja )

Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s predpisi in računovodskimi standardi za društva. O sistemu vodenja knjigovodstva odloča upravni odbor ZVEZE.

Finančno poslovanje ureja ZVEZA s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, katerega sprejme upravni odbor.

Vodenje računovodsko knjigovodskih opravil se lahko poveri zunanji organizaciji – računovodskemu servisu.
42. člen
( dohodek )

ZVEZA pridobiva finančna sredstva iz naslednjih virov:

• rednega prispevka članic za vsako koledarsko leto;
• dohodek od opravljanja pridobitne dejavnosti;
• prostovoljni prispevki članic, gospodarskih družb, različnih organizacij in posameznikov;
• namenska proračunska sredstva preko pogodb in razpisov;
• sredstva pridobljena preko razpisov za posamezne projekte;
• druga sredstva.

43. člen
( gospodarska dejavnost )

Za opravljanje gospodarske dejavnosti ZVEZE lahko strokovna služba, na podlagi sklepa upravnega odbora, ustanovi gospodarsko družbo, ki je samostojna pravna oseba in deluje v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah. Takšna gospodarska družba pridobiva dohodek od izvajanja dejavnosti, za katere je registrirana.

Gospodarska družba nastopa v pravnem prometu s tretjimi osebami, pri sklepanju pogodb in izvrševanju drugih opravil, ki jih opravlja za potrebe ZVEZE v svojem imenu in za svoj račun.

Razmerje med ZVEZO in gospodarsko družbo se uredi z aktom o ustanovitvi gospodarske družbe in medsebojno pogodbo.

VIII. PRENEHANJE ZVEZE

44. člen
( prenehanje in premoženje )

ZVEZA preneha delovati:

• Po sklepu skupščine ZVEZE, izglasovanim z dvotretjinsko večino;
Upravni odbor ZVEZE določi komisijo, v kateri mora biti oseba, ki je odgovorna za zakonitost poslovanja in premoženja. Komisija v skladu s sklepom skupščine izvrši razdelitev premoženja in poravna obveznosti do tretjih oseb.

Premoženje ZVEZE se ob prenehanju delovanja Zveze in po poravnanih obveznostih nasproti tretjim osebam porazdeli med Združenja po ključu vloženih sredstev oziroma po ključu, ki ga določi skupščina.

Pravica do udeležbe pri delitvi premoženja imajo tista Združenja, ki so bila v času prenehanja ZVEZE vanjo včlanjena.

• Z odločbo pristojnega organa;

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
( prenehanje veljavnosti )

Z dnem, ko stopi v veljavo ta statut, prenehata veljati dosedanji »Statut Zveze ZŠAM Slovenije« in »Pogodba o ureditvi razmerij med združenji šoferjev in avtomehanikov in Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije«.

46. člen
( uskladitveni čas )

Združenja in Kolektivne članice, katerih statut in drugi akti niso v skladu z določili tega statuta, so dolžni uskladiti svoje akte v roku enega leta od dneva pričetka veljavnosti tega statuta.

47. člen
( prilagoditveni čas )

Upravni odbor ZVEZE mora sprejeti nove pravilnike in poslovnike, prilagojene temu statutu, v roku 6 mesecev od dneva pričetka veljavnosti tega statuta.

48. člen
( razlaga statuta )

Avtentično razlago Statuta ZVEZE daje skupščina, ki je Statut tudi sprejela.

49. člen
( veljavnost statuta )

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina ZVEZE. Statut se prične uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

50. člen
( spreminjanje statuta )

Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema skupščina ZVEZE.

Ljubljana, 22.08.2015

Predsednik ZVEZE:
Janko Veber

 

Zveza ZŠAM Slovenije
Letališka cesta 16,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Telefon: 01 / 524 03 15
Faks: 01 / 585 23 37
E-mail: info@zveza-zsam.si
Spletna stran: www.zveza-zssam.si